20 Δεκ 2008

ΕΥΧΕΣΚ Α Λ Α
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Γ Ε Ν Α
Σ Ε
Ο Λ Ο Υ Σ

Φ Α Γ Η Τ Ο
Γ Ι Α
Τ Ο Υ Σ
Φ Τ Ω Χ Ο Υ Σ
Ν Ε Ρ Ο
Γ Ι Α
Τ Ο Υ Σ
ΔΙ ΨΑ Σ Μ Ε Ν Ο Υ Σ
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α
Γ Ι Α
Τ Ο Υ Σ
Α Ν Η Μ Π Ο Ρ Ο Υ Σ
Ν Τ Ρ Ο Π Η
Γ Ι Α
Τ Ο Υ Σ
Ι Σ Χ Υ Ρ Ο Υ Σ
Τ Η Σ
Γ Η Σ


Δεν υπάρχουν σχόλια: